کتاب (زبان انگلیسی)

کتاب سیستم های تصویربرداری پزشکی (Medical Imaging Systems) نوشته ی Andreas Maier به زبان انگلیسی

کتاب سیستم های تصویربرداری پزشکی (Medical Imaging Systems) نوشته ی Andreas Maier به زبان انگلیسی

 کتاب سیستم های تصویربرداری پزشکی (Medical Imaging Systems) نوشته ی Andreas Maier به زبان انگلیسی از منابع مربوط به تصویربرداری و پردازش تصاویر پزشکی می باشد که هم اکنون در دسترس شما قرار دارد. این کتاب شامل 263 صفحه و به زبان انگلیسی می باشد که  می توانید به رایگان از طریق لینک زیر دانلود نمایید. مد فیزیک دات کام، پنجره ای رو به دنیای فیزیک پزشکی

ادامه مطلب
کتاب پرتوگیری بشر از میدانهای الکترومغناطیسی، از فرکانس بسیار پایین تا فرکانس رادیویی (Human Exposure to Electromagnetic Fields) نوشته ی Patrick Staebler به زبان انگلیسی

کتاب پرتوگیری بشر از میدانهای الکترومغناطیسی، از فرکانس بسیار پایین تا فرکانس رادیویی (Human Exposure to Electromagnetic Fields) نوشته ی Patrick Staebler به زبان انگلیسی

کتاب پرتوگیری بشر از میدانهای الکترومغناطیسی، از فرکانس بسیار پایین تا فرکانس رادیویی (Human Exposure to Electromagnetic Fields) نوشته ی Patrick Staebler به زبان انگلیسی  هم اکنون در دسترس شما قرار دارد. این کتاب شامل 415 صفحه و به زبان انگلیسی می باشد که  می توانید به رایگان از طریق لینک زیر دانلود نمایید. مد فیزیک دات کام، پنجره ای رو به دنیای فیزیک پزشکی

ادامه مطلب
کتابچه طراحی درمان در آنکولوژی پرتویی (Handbook of Treatment Planning in Radiation Oncology) نوشته ی Gregory M. M. Videtic, MD, CM, FRCPC به زبان انگلیسی

کتابچه طراحی درمان در آنکولوژی پرتویی (Handbook of Treatment Planning in Radiation Oncology) نوشته ی Gregory M. M. Videtic, MD, CM, FRCPC به زبان انگلیسی

کتابچه طراحی درمان در آنکولوژی پرتویی (Handbook of Treatment Planning in Radiation Oncology) نوشته ی Gregory M. M. Videtic, MD, CM, FRCPC به زبان انگلیسی از منابع مربوط به طراحی درمان رادیوتراپی می باشد که هم اکنون در دسترس شما قرار دارد. این کتاب شامل 260 صفحه و به زبان انگلیسی می باشد که  می توانید به رایگان از طریق لینک زیر دانلود نمایید. مد فیزیک دات کام، پنجره ای رو به دنیای فیزیک پزشکی

ادامه مطلب
کتاب آنکولوژی پرتویی: از نگاه یک فیزیست (RADIATION ONCOLOGY: A PHYSICIST’S-EYE VIEW) نوشته ی Michael Goitein به زبان انگلیسی

کتاب آنکولوژی پرتویی: از نگاه یک فیزیست (RADIATION ONCOLOGY: A PHYSICIST’S-EYE VIEW) نوشته ی Michael Goitein به زبان انگلیسی

کتاب آنکولوژی پرتویی: از نگاه یک فیزیست (RADIATION ONCOLOGY: A PHYSICIST’S-EYE VIEW) نوشته ی Michael Goitein به زبان انگلیسی  از منابع مربوط به طراحی درمان رادیوتراپی می باشد که هم اکنون در دسترس شما قرار دارد. این کتاب شامل 331 صفحه و به زبان انگلیسی می باشد که  می توانید به رایگان از طریق لینک زیر دانلود نمایید. مد فیزیک دات کام، پنجره ای رو به دنیای فیزیک پزشکی

ادامه مطلب
کتاب فیزیک پزشکی و مهندسی بیوپزشکی (MEDICAL PHYSICS AND BIOMEDICAL ENGINEERING) نوشته ی B H Brown به زبان انگلیسی

کتاب فیزیک پزشکی و مهندسی بیوپزشکی (MEDICAL PHYSICS AND BIOMEDICAL ENGINEERING) نوشته ی B H Brown به زبان انگلیسی

کتاب فیزیک پزشکی و مهندسی بیوپزشکی (MEDICAL PHYSICS AND BIOMEDICAL ENGINEERING) نوشته ی B H Brown به زبان انگلیسی  از منابع مربوط به فیزیک پزشکی و مهندسی بیوپزشکی می باشد که هم اکنون در دسترس شما قرار دارد. این کتاب شامل 744 صفحه و به زبان انگلیسی می باشد که  می توانید به رایگان از طریق لینک زیر دانلود نمایید. مد فیزیک دات کام، پنجره ای رو به دنیای فیزیک پزشکی

ادامه مطلب
کتاب فیزیک تابشهای هسته ای:مفاهیم، روشها و کاربردها (PHYSICS OF Nuclear Radiations Concepts, Techniques and Applications) نوشته ی Chary Rangacharyulu به زبان انگلیسی

کتاب فیزیک تابشهای هسته ای:مفاهیم، روشها و کاربردها (PHYSICS OF Nuclear Radiations Concepts, Techniques and Applications) نوشته ی Chary Rangacharyulu به زبان انگلیسی

کتاب فیزیک تابشهای هسته ای:مفاهیم، روشها و کاربردها (PHYSICS OF Nuclear Radiations Concepts, Techniques and Applications) نوشته ی Chary Rangacharyulu به زبان انگلیسی  هم اکنون در دسترس شما قرار دارد. این کتاب شامل 361 صفحه و به زبان انگلیسی می باشد که  می توانید به رایگان از طریق لینک زیر دانلود نمایید. مد فیزیک دات کام، پنجره ای رو به دنیای فیزیک پزشکی

ادامه مطلب
کتاب تصویربرداری سلولی، برش نگاری الکترونی و تکنیکهای مربوطه (Cellular Imaging Electron Tomography and Related Techniques) نوشته ی Eric Hanssen به زبان انگلیسی

کتاب تصویربرداری سلولی، برش نگاری الکترونی و تکنیکهای مربوطه (Cellular Imaging Electron Tomography and Related Techniques) نوشته ی Eric Hanssen به زبان انگلیسی

  کتاب تصویربرداری سلولی، برش نگاری الکترونی و تکنیکهای مربوطه (Cellular Imaging Electron Tomography and Related Techniques) نوشته ی Eric Hanssen به زبان انگلیسی از منابع مربوط به تصویربرداری سلولی مولکولی می باشد که هم اکنون در دسترس شما قرار دارد. این کتاب شامل 337 صفحه و به زبان انگلیسی می باشد که  می توانید به رایگان از طریق لینک زیر دانلود نمایید. مد فیزیک دات کام، پنجره ای رو به دنیای فیزیک پزشکی

ادامه مطلب
کتاب حفاظت پرتویی در تصویربرداری پزشکی و سرطان شناسی تابشی (RADIATION PROTECTION IN MEDICAL IMAGING AND RADIATION ONCOLOGY) نوشته ی Richard J. Vetter به زبان انگلیسی

کتاب حفاظت پرتویی در تصویربرداری پزشکی و سرطان شناسی تابشی (RADIATION PROTECTION IN MEDICAL IMAGING AND RADIATION ONCOLOGY) نوشته ی Richard J. Vetter به زبان انگلیسی

  کتاب حفاظت پرتویی در تصویربرداری پزشکی و سرطان شناسی تابشی (RADIATION PROTECTION IN MEDICAL IMAGING AND RADIATION ONCOLOGY) نوشته ی Richard J. Vetter به زبان انگلیسی از منابع مربوط به حفاظت پرتویی می باشد که هم اکنون در دسترس شما قرار دارد. این کتاب شامل 510 صفحه و به زبان انگلیسی می باشد که  می توانید به رایگان از طریق لینک زیر دانلود نمایید. مد فیزیک دات کام، پنجره ای رو به دنیای فیزیک پزشکی

ادامه مطلب